ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Thursday 3rd September 2020
Ad Details

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού
  • Μέλος του ΕΤΕΚ
  • Άριστη γνώση της AUTOCAD, Excel και Word
  • Απαιτούμενη πείρα στον κατασκευαστικό τομέα τουλάχιστον 3 χρόνια

Καθήκοντα

  • Επίβλεψη και οργάνωση εργοταξίου
  • Επιμέτρηση και κοστολόγηση εργασιών
  • Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας